Predstavniki sveta staršev

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Svet staršev predstavljajo:

 

1. VIO

 • Tomaž Zadravec (1.a)
 • Nataša Cimerman (1.b)
 • Jolanda Damiš Polanc (2. a)
 • Mirko Katalenič (2. b)
 • Tomaž Petrun (3. a)
 • Mateja Zagoranski (3. b)

2. VIO

 • Dejan Sadek (4. a)
 • Toni Klis (4. b)
 • Metka Cvetko (5. a)
 • Robert Močnik (5. b)
 • Rudi Stanonik (6. a)
 • Mirjana Jančič (6. b)
 • Tina Šošter (6. c)

 

3. VIO

 • Aleksandra Zagoranski (7. a)
 • Jože Bauman (7. b)
 • Nataša Ribič (8. a)
 • Dušan Gleich (8. b)
 • Neli Žagar (9. a)
 • Janja Senekovič (9. b)

 

Predsednik Sveta staršev je Tomaž Petrun.

Predstavniki sveta staršev

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Svet staršev predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, voli predstavnike staršev v Svet šole in druge organe šole, lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje, v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine, opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Prvi sklic Sveta staršev opravi ravnatelj.