Šolska svetovalna služba se enakopravno vključuje v delovanje šole pri reševanju psiholoških, pedagoških in socialnih vprašanj. Sodeluje z učenci, učitelji, vodstvom šole, s starši in z zunanjimi institucijami. Osnovne oblike dela so: svetovanje, posvetovanje, neposredna pomoč ipd. Vodi vpisovanje šolskih novincev in karierno svetovanje učencem ter staršem. Delo svetovalne delavke opravlja pedagoginja Urška Bertoncelj. Dosegljiva je od ponedeljka do petka na tel. št. 02 47 16 857, na elektronskem naslovu urska.bertoncelj@cufar.si ali osebno v svoji pisarni od 8. do 14. ure.

Dodatno strokovno pomoč, individualno pomoč in svetovanje učencem izvajajo za to delo strokovno usposobljene delavke šole in mobilna logopedinja s Centra za sluh in govor Maribor: Urška Bertoncelj, Žanet Cehner, Mateja Loparnik, Silvia Prelog, Anita Ragolič, Ines Stajan, Jožica Špec.

 • vpis in sprejem otrok v šolo;

 • prvi razgovori s starši;
 • izvajanje vpisa;
 • koordinator za izvedbo zdravniških pregledov ter pregledov za ugotavljanje pripravljenosti otrok za vstop v šolo;
 • obveščanje staršev o sprejemu otrok v šolo;
 • sodelovanje pri pripravi roditeljskega sestanka;
 • sodelovanje pri spoznavnih srečanjih bodočih prvošolcev in njihovih staršev;
 • razporejanje učencev v razrede;
 • pomoč učencem z vzgojnimi in disciplinskimi težavami (svetovanje, posvetovanje z učitelji, oblikovanje vzgojnih smernic za posamezne učence, delo z oddelčnimi skupnostmi);
 • pomoč socialno ogroženim, reševanje finančnih težav;
 • subvencionirana prehrana, malica in kosilo, izdaja sklepov o prejemanju subvencioniranega kosila s strani MOM;
 • subvencija šole v naravi − zbiranje dokumentacije in izdaja odločb, zbiranje donatorskih sredstev za plačilo šole v naravi;
 • karierna orientacija − informiranje učencev, organiziranje obiska učencev oz. predstavnikov srednjih šol na naši šoli, izvedba predavanja pred vpisom v srednjo šolo, zbiranje podatkov o učencih za potrebe kariernega svetovanja, izvedba izpolnjevanja vprašalnika o poklicni poti, individualno in skupinsko karierno svetovanje, timski posveti z učitelji, sprotno posredovanje gradiv za poklicno informiranje, individualno svetovanje za starše, posredovanje prijav za vpis na srednje šole, svetovanje učencem pri prenosu prijav.
 • sodelovanje s starši;
 • uradne ure za starše so vsak dan med 8. in 14. uro;
 • mesečne pogovorne ure in roditeljski sestanki se opravijo v skladu z letnim delovnim načrtom šole;
 • druge oblike sodelovanja s starši so svetovanje, vključevanje staršev v delo šole, sodelovanje v projektih, predavanja, delavnice itd.

Dodatna strokovna pomoč je namenjena učencem, ki so na našo šolo usmerjeni z odločbo o usmeritvi in so vključeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo..

Dodatno strokovno pomoč izvajata pedagoginji in učiteljice, usposobljene za delo z otroki s posebnimi potrebami. Izvajalke dodatne strokovne pomoči med seboj sodelujejo, se posvetujejo in usklajujejo svoje delo z učitelji, s starši in z zunanjimi strokovnjaki, ki obravnavajo učence s posebnimi potrebami. Trenutno so na našo šolo vključeni učenci z govorno-jezikovnimi motnjami, učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, dolgotrajno bolni učenci in hiperaktivni učenci.

Za vsakega učenca je imenovana strokovna skupina, ki spremlja vzgojo in izobraževanje posameznega učenca s posebnimi potrebami. Zanje oblikujemo, izvajamo in evalviramo individualizirane programe vzgoje in izobraževanja ter izvajamo ure dodatne strokovne pomoči. Prilagajamo metode in oblike učnega dela pri posameznih predmetih ter izvajamo prilagoditve v procesu vzgoje in izobraževanja. Poudarek dajemo razvoju njihovih močnih področij, kar dviguje njihovo samopodobo.

Starši izpolnijo Zahtevo za začetek postopka usmerjanja, šola pa pripravi Poročilo o otroku. Oba dokumenta skupaj pošljemo na Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Komisija za usmerjanje povabi starše in otroka na pregled, nato pa otroka usmeri v ustrezen program (navadno matična OŠ) z odločbo, v kateri določi tudi prilagoditve, obseg dodatne strokovne pomoči, način izvajanja pomoči v okviru tedenske obremenitve učenca ter strokovnega delavca, ki to pomoč izvaja.

Starši se lahko po pomoč ali nasvet obrnejo, kadar pri svojem otroku opažajo:

 • težave pri učenju,
 • težave pri branju in pisanju,
 • težave v številskih in količinskih predstavah,
 • težave pri motoriki, grafomotoriki,
 • govorno-jezikovne težave,
 • hiperaktivnost,
 • težave s pozornostjo in koncentracijo…

Izvajalke dodatne strokovne pomoči: Urška Bertoncelj, Blandina Podbevšek, Silvia Prelog, Anita Ragolič in Jožica Špec.

Delo z nadarjenimi učenci

 

Nadarjeni učenci bodo lahko aktivno sodelovali v vseh projektih, ekskurzijah in drugih dejavnostih, ki jih organiziramo na šoli v tem šolskem letu. Pri tem bodo pridobili organizacijske sposobnosti vodenja delavnice, organizacije ekskurzije, priprave potrebnega delovnega materiala in hkrati nadgradili svoje znanje s področja književnosti, naravoslovja, družboslovja ter umetnosti.

Nadarjene učence bomo spodbujali k sodelovanju pri izdelavi raziskovalnih nalog na področjih, kjer so evidentirani kot nadarjeni.

V šolskem letu 2019/2020  imamo na šoli 41 potrjenih nadarjenih učencev. Nadarjenim učencem bomo ob razpisanih tekmovanjih in natečajih dodatno ponudili še:

TEMA DATUM KRAJ VODJA, SODELUJOČI

Tabor za nadarjene

5. – 9.*

8. 11. – 10. 11. 2019 CŠOD Medved

Jožica Špec

Urška Bertoncelj

Andreja Ferk

Matematični popoldnevi september 2019 – maj 2020 OŠ Toneta Čufarja Maribor – izvaja se v okviru razširjenega programa

Andreja Ferk

Jožica Špec

Kemijska delavnica oktober 2019 II. gimnazija Eva Raušl
Terensko delo april 2020 šola Eva Raušl

Naravoslovne delavnice

2.– 5.

marec 2020 šola

David Cuder

Živa Podbevšek

Večer branja

1.– 5.

april 2020 šola

Andreja Lješnjak

Mojca Riedl

Večer branja

6.- 9.

april 2020 šola

Nataša Tomašič

Aleksandra Mirkanović

Raziskovalne naloge

september 2019–

maj 2020

šola

Mihelca Nedoh

mentorji

*Stroške udeležbe na taboru za nadarjene krijejo starši – cena je 51,36 EUR, v primeru, da se prijavi 40 otrok (bivanje in prevoz v eno smer). Prevoz v drugo smer se krije iz sredstev šolskega sklada.

 

1. vinotok 2021

V petek, 1. vinotoka 2021, je bil lep jesenski dan. Čufarji smo ga  mnogim še polepšali, saj smo ob dnevu starostnikov obiskali stanovalce Doma Danice Vogrinec. Pripravili smo jim kulturni program, ki smo ga izvedli pred domom. Toplo so nas sprejeli in nastopajoče nagradili z iskrenim aplavzom. Njihov pogled in nasmeh sta povedala vse.

Ta dan pa smo opravili še trgatev potomke Stare trte, ki je tudi letos bogato obrodila. Pred štirimi leti so nam jo v zahvalo za večletno sodelovanje pri projektu petošolcev z naslovom “Bilo je nekoč,” podarili malečniški brači. Ko je Filip zaigral na svojo frajtonarico, je bilo vzdušje popolno.

Najlepše pa je bilo slišati mnenje prisotnih učencev, ki so rekli: “Kako lepo je bilo danes”.

Otroška iskrenost mnogo pove.

Program sva pripravili in z učenci izvedli učiteljici Bojana Stožer in  Eva Brus.

Predstavitev raziskovalnih nalog

Na spodnji povezavi si lahko ogledate nekaj utrinkov s predstavitve.

https://youtu.be/lDVwMT5YGBA

38. SREČANJE MLADI ZA NAPREDEK MARIBORA 2021

V torek, 13. 4. 2021, smo imeli na šoli šolske predstavitve raziskovalnih nalog v okviru natečaja, ki ga organizira ZPM Maribor. Raziskovanje mladih v programu Mladi za napredek Maribora poteka vsako šolsko leto že od leta 1982. Projekt spodbuja in širi ustvarjalnosti in inovativnosti mladih, uči samostojnega raziskovalnega dela in vzbuja zavest o soodgovornosti za razvoj okolja v katerem živimo.

več…

Zaključil se je natečaj Živel strip! Živela animacija! 2021

Čestitke našemu učencu Sanjinu Adinu Rošiću iz 7.A za glavno nagrado.

S svojim stripom je navdušil strokovno žirijo v mednarodni sestavi:

Gašper Rus (avtor), Katerina Mirović (Stripburger), Andreja Goetz (društvo Slon) ter Alessandro De Ioannon in Paola Bristot (združenje Vivacomix).

Kljub epidemiji in izobraževanju na daljavo so žirijo dela, ki so prispela na natečaj, navdušila tudi z različnimi pristopi k likovnem pripovedovanju zgodb. Med avtorji stripov in animacij smo zasledili tudi nekaj naših znancev, ki so z novimi deli pokazali razvoj svojega avtorskega izraza. Ugotavljamo, da je strip oz. animacija del njihovega mladostniškega ustvarjalnega vsakdanjika in da imajo potencial, da se s stripom ali animacijo ukvarjajo tudi profesionalno.

GLAVNE NAGRADE: KNJIŽNI KUPONI V VREDNOSTI 100 € in udeležba na delavnici izdelave stripovske majice
– Sanjin Adin Rošić: Sanix in koronaflexi, 3 str., OŠ Toneta Čufarja Maribor, 7 raz., mentorica: Jožica Lešnik Švajger
Strip, ki se ga ne bi sramovali niti profesionalci. Izvirna risba in dinamična jasna pripoved sta glavni odliki tega stripa. Avtor, Sanjin Adin Rošić, ki nas je očaral že lansko leto, je s svojim novim stripom pokazal tudi velik napredek v stripovskem izražanju.

sanjin_rosic strip

 

Vpis v prvi razred

Spoštovani bodoči prvošolčki, starši in skrbniki!

Vljudno vas vabimo k vpisu šolskih novincev za šolsko leto 2021/2022 in k ogledu predstavitve dela na šoli.

Vpis otrok v prvi razred za šolsko leto 2021/2022 bo v naslednjih terminih:

 • v torek, 9. februarja 2021
 • v sredo, 10. februarja 2021
 • v četrtek, 11. februarja 2021

Vpis bo potekal v prostorih OŠ Toneta Čufarja Maribor v zbornici, stara stavba, pritličje.

Starši in skrbniki boste k vpisu bodočih prvošolcev vabljeni po vnaprej določenem časovnem razporedu, da bodo zagotovljeni ustrezni higienski pogoji in vsi varnostni ukrepi za zmanjševanje tveganja okužbe. V prostore šole vstopate z zaščitno masko. več…

19. Acin memorial Limbuš 2020 – Kako ujeti srečo?

Tudi v tem šolskem letu so se učenci naše šole udeležili otroške slikarske kolonije 19. Acin memorial Limbuš 2020. Tokrat malo drugače – na daljavo. Učenci izbirnega predmeta Likovno snovanje 1 :  Jaka Muršec Stramlič, Blaž Jesenik, Sanjin Adin Rošić, Adin Sačić,  Tineja Frangež in Špela Ročkar so ustvarjali na temo Kako ujeti srečo? Čestitke vsem za prejeta priznanja.

Otvoritev razstave in katalog likovnih del si lahko ogledate na spodnji povezavi.

 

ŽIVEL STRIP! ŽIVELA ANIMACIJA! 2020


Živel strip! Živela Animacija! je letni nagradni natečaj za strip in animacijo za učence in dijake iz Slovenije in Furlanije-Julijske krajine. Organizirata ga italijansko združenje Viva Comix in uredništvo revije Stripburger, ki jo izdaja Forum Ljubljana.

Na natečaj je letos prispelo 415 stripovskih del, ki jih je ustvarilo 382 učencev in 59 dijakov iz Slovenije in Trsta, sodelovalo pa je 39 osnovnih in 2 srednji šoli ter 26 posameznikov. Preko 150 osnovnošolcev in 1 srednješolec je ustvarilo 43 kratkih animiranih filmov.

STRIP

GLAVNE NAGRADE: KNJIŽNI KUPONI V VREDNOSTI 100 eur

 1. Sanjin Adin Rošić(risba), Patrik Bestjanić (zgodba): Profesor Sanrik, 4 str., OŠ Toneta Čufarja Maribor, 6 raz., mentorica: Jožica Lešnik Švajger
 2. Neža Štular: Medvedi, 5 str., 9 let, Kranj
 3. nagrado si razdelita:Vid Černivec: Dead Milkmen: Big Lizard – afro man’s edition, Dobrepolje, 1 str., 18 let in Jan Indi Bogdan: več stripov, SPTŠ, Murska Sobota, 17 let (vsak nagrajenec prejme knjižni kupon za 50 eur)POSEBNA SKUPINSKA PRIZNANJA
  + paket stripovskih izdaj za šolske knjižnice
  . OŠ Toneta Čufarja, Maribor, 2. r., mentorica: Valerija Domanjko
  . OŠ Maksa Pečarja
  , Ljubljana, 3. r., mentorica: Alma Vojska
  . OŠ Danile Kumar
  , Ljubljana, 5. r., mentorica: Tanja Jankovič                                                                                                                                                                    Iskrene čestitke ustvarjalcem.

 

 

Vpis v prvi razred

Spoštovani bodoči prvošolčki, starši in skrbniki!

Vljudno vas vabimo k vpisu šolskih novincev za šolsko leto 2020/2021.

Vpis otrok v prvi razred za šolsko leto 2020/2021 bo v naslednjih terminih:

 • v torek, 11. februarja 2020, od 8. do 12. ure in od 16. do 18. ure,
 • v sredo, 12. februarja 2020, od 8. do 12. ure in od 16. do 18. ure,
 • v četrtek, 13. februarja 2020, od 8. do 12. ure in od 16. do 18. ure.

več…

Predavanje za starše

Spoštovani starši in skrbniki,

v ponedeljek, 13. 1. 2020, ob 18. 00 bo v večnamenskem prostoru predavanje za starše z naslovom »Vzgoja-priprava otroka na življenje (skupna naloga staršev in šole)«, ki ga bo izvedel izr. prof. dr. Sebastjan Kristovič, direktor Mednarodnega inštituta za psihoterapijo in uporabno psihologijo. G. Sebastjan Kristovič ima dolgoletne izkušnje na področju vzgoje otrok, razvoja psihosocialnih veščin in ostalih osebnostnih lastnosti za zadovoljno, kakovostno in osmišljeno življenje. Zagotovo bo ponudil strokovne in življenjsko koristne nasvete.

Predavanje je namenjeno staršem učencev od 1. do 9. razreda. Vljudno vas vabimo, da se predavanja udeležite.

Pogovorne ure bodo potekale pred predavanjem od 17. 00 do 18.00.

Prijazen pozdrav,

svetovalna delavka:                                                               ravnateljica:

Urška Bertoncelj, prof.                                                           mag. Špela Drstvenšek, prof.

33. otroško kiparsko srečanje FORMA VIVA Malečnik 2019

Srečanje za učence osnovnih šol Maribora, podravske regije in sosednjih pokrajin je potekalo v  četrtek, 3. in  petek, 4. oktobra 2019  v Malečniku.

Mentorji kiparskega srečanja otrok Malečnik 2019 so bili akademski kipar Marjan Drev in likovni pedagogi sodelujočih šol. Letošnje stvaritve so nastajale na temo: Lipa – simbol slovenstva.

Udeležili so se je tudi učenci naše šole in sicer David Fišer (8. b), Matija Bumbak (8. a) in Vita Kranjc Đakovac (8. a).

Nekaj foto utrinkov s kiparske delavnice v Malečniku in otvoritve razstave 13. 11. 2019 v galeriji RRRudolf…

Utrinki s tabora za nadarjene

Od petka, 8. 11. 2019, do nedelje, 10. 11. 2019, smo se udeležili astronomskega tabora za nadarjene v CŠOD Medved Logatec. Učenci so spoznali sestavo vesolja, opazovali planete in Luno skozi teleskop, izdelali mrežo ozvezdij in zaporedje ter razdalje v razmerjih planetov v osončju. Učenci so se veliko novega naučili. Nekaj utrinkov…

Jožica Špec in Urška Bertoncelj

Karierni sejem

Spoštovani starši in skrbniki.

13. 11. 2019 bo v Športni dvorani Ljudski vrt »Lukna« celodnevni dogodek namenjen poklicni orientaciji vaših otrok.

Učenci 8. in 9. razreda si bodo sejem ogledali v dopoldanskem času. Le-ta pa ni namenjen samo učencem temveč je namenjen tudi njihovim staršem oziroma skrbnikom.

Zelo vam priporočamo, da si ta dan rezervirate popoldan za obisk sejma in pridobivanje potrebnih informacij za nadaljevanje šolanja in poklicnega usmerjanja vaših otrok. Popoldan bodo podane številne pomembne informacije za starše.

Pravilna odločitev glede nadaljnje poklicne in karierne poti za vašega otroka je zelo pomembna za njegovo odraslo življenje. Prav tako pa je odgovornost vsakega starša, da svojemu otroku pri tem pomaga. Seveda je za to pomembna primerna informiranost, čemur pa je namenjen ta karierni sejem.

Zato vas prosimo, da preberete priložen program in se po možnosti skupaj z otrokom v popoldanskem času udeležite Kariernega sejma.

Prijazno vas pozdravljam,
Špela Drstvenšek

Karierni sejem program

Predavanje za starše

Spoštovani starši in skrbniki,

v ponedeljek, 11. 11. 2019, ob 18. 00 bo v večnamenskem prostoru predavanje »Ne nasilju«, ki ga bo izvedel g. Janez Pravdič. Kot policist ima veliko delovnih izkušenj z reševanjem medosebnih sporov, nasilnih dejanj in problematike, povezane s prepovednimi drogami. Zagotovo bo ponudil strokovne in koristne nasvete.

Predavanje je namenjeno staršem učencev od 1. do 9. razreda. Vljudno vas vabimo, da se predavanja udeležite.

Pogovorne ure bodo potekale pred predavanjem ob 17. 00.

Prijazen pozdrav,

svetovalna delavka:                                                                 ravnateljica:

Urška Bertoncelj, prof.                                                           mag. Špela Drstvenšek, prof.

21. marec, svetovni dan Downovega sindroma

21. MAREC JE GENERALNA SKUPŠČINA OZN RAZGLASILA ZA SVETOVNI DAN DOWNOVEGA SINDROMA.

Vzrok za Downov sindrom je genetska napaka, pri kateri ima 21. par kromosomov v človeški celici tri kromosome namesto dveh.

Osebe z Downovim sindromom imajo značilen videz – nekoliko poševne oči, krajše prste na rokah, čokato postavo… Močno področje večine oseb z Downovim sindromom je komunikacija in socializacija.

V podporo osebam z Downovim sindromom, si V ČETRTEK, 21. 3. OBUJMO RAZLIČNI NOGAVICI!

Silvia Prelog, prof. spec. in rehab. ped.

 

Predavanje za starše

Spoštovani starši in skrbniki,

v ponedeljek, 11. 2. 2019, ob 18. 00 bo v večnamenskem prostoru predavanje »Potrebe otrok in izzivi starševstva«, ki ga bo izvedel dr. Mitja Muršič, univerzitetni diplomirani socialni pedagog, transakcijski analitik svetovalec. Zaposlen je na Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Maribor. Zagotovo bo ponudil zanimive in strokovne nasvete.

Predavanje je namenjeno staršem učencev od 1. do 9. razreda. Vljudno vas vabimo, da se predavanja udeležite.

Roditeljski sestanki in pogovorne ure bodo potekali pred predavanjem ob 17. 00.

Prijazen pozdrav,

svetovalna delavka:                                                                     pomočnica ravnateljice:

Urška Bertoncelj, prof.                                                                 Almira Lipnik