Razvijanje vrednot – poudarek na razvoju odgovornosti do šolskega dela

Odgovornost je zelo širok pojem. Je ena od vrednot in glavnih ciljev vzgoje, ki si ga zastavljajo učitelji, vzgojitelji in starši. Želimo, da bi bil otrok odgovoren do samega sebe, do ljudi v okolici, do materialnih dobrin ter družbe nasploh. Odgovornost ni lastnost, ki nam je prirojena, ampak jo pridobimo z vzgojo. Zdi se, da otroci nosijo vedno manj odgovornosti, da se odgovornost, ki naj bi jo prevzeli otroci in mladostniki, vse prevečkrat prenaša na starše in druge odrasle osebe. Odgovornost namreč zahteva od človeka trud, odrekanje, disciplino, poštenost, zvestobo idr.

V šolskem letu 2020/21 se bomo posvetili prednostni nalogi Razvijanje vrednot – odgovornost do šolskega dela  s ciljem, da učenci postanejo odgovorni za svoje šolsko delo. V prednostno nalogo bo vključena

 • odgovornost do domačih nalog in prinašanje pripomočkov,
 • odgovornosti do lastnine (svoje in šolske),
 • odgovornost za svoje zdravje.
IKT kompetence – delo z oblakom Office 365
 • Temeljni dokument za razvijanje digitalnih kompetenc je »Digitalne kompetence po razredih«, kjer je predstavljeno predvideno doseganje kompetenc po razredih. Dokument temelji na dokumentu »DIGCOMP: Okvir za razvijanje in razumevanje digitalne kompetence v Evropi«, ki ga je Evropska komisija prepoznala kot standard za informacijsko osveščenega državljana. Načrt izhaja iz ugotovitev in stanja preteklih šolskih let, prilagajamo ga izkušnjam in potrebam, ki smo jih zaznali pri delu na daljavo.
Učinkovite oblike in metode dela za učenje na daljavo

V šolskem letu 2020/21 smo si zastavili novo prednostno nalogo Učinkovite metode in oblike dela za učenje na daljavo, v katero bo kot pomembna komponenta vključeno poučevanje po načelu formativnega spremljanja. V delovni skupini si bomo prizadevali pripraviti učinkovite in uporabne modele oziroma primere metod in oblik dela na daljavo, ki bodo uporabne pri pouku, preverjanju in ocenjevanju znanja.

Poskus Uvajanje tujega jezika v obveznem programu  in preizkušanje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli (v nadaljevanju poskus RaP)

Naša šola je ena izmed 19 osnovnih šol v Sloveniji, ki s sklepom MIZŠ od maja 2018 v celoti izvaja poskus Rap. Le-ta obsega:

 • uvajanje prvega tujega jezika kot obveznega predmeta v 1. razredu,
 • uvajanje drugega tujega jezika kot obveznega predmeta v 7., 8. in 9. razredu,
 • uvajanje in preizkušanje izvedbenih modelov razširjenega programa in v okviru le-tega naslednje vsebinske sklope:
  • Gibanje in zdravje za dobro psihofizično počutje,
  • Kultura in tradicija,
  • Vsebine iz življenja in dela osnovne šole,
 • preizkušanje modelov razširjenega programa,
 • priprava in preizkušanje modela programskega financiranja razširjenega programa.