OBVESTILO ZA UČENCE in STARŠE O IZVAJANJU NPZ

V času od 4. do 10. 5. 2017 se izvajajo nacionalna preverjanja znanj za učence 6. in 9. razreda po naslednjem urniku:

 • 4. maj 2017 – NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred,
 • 8. maj 2017 – NPZ iz matematike za 6. in 9. razred,
 • 10. maj 2017 – NPZ iz angleščine za 6. in 9. razred.

V teh dneh bo delo na šoli prilagojeno:

Učenci, ki pišejo NPZ (6. in 9. razred), pridejo v šolo ob 8.00 in v hodniku v večnamenskem prostoru počakajo na nadzorne učitelje, ki jih spremijo v učilnice. Učenci pričnejo pisati ob 8.30 in pišejo 60 minut.

Učenci 4. B razreda imajo prvo uro pouk v učilnici TIT, nato gredo v matično učilnico.

Učenci 5.,  7. in 8. razreda pridejo v zgoraj navedenih dnevih v šolo ob 9.30 in začnejo pouk ob 9.40 s prvo uro po časovno prilagojenem urniku.

Malica  za vse učence od 5. do 9. razreda bo v skladu s prilagojenim urnikom (Skrajšane ure za NPZ_2017).

Pouk se za vse učence od 5. do 9. razreda začne ob 9.40 s prvo uro po urniku – ure trajajo 35 minut. Prilagojen časovni razpored je objavljen na spletni strani, prav tako bodo učence z njim seznanili razredniki.

Učenci od 1. do 4 razreda imajo nemoten pouk.

V sredo, 10. 5. 2017, je tehnični dan, zato bodo učenci za ta dan dobili še posebna navodila, glede prihoda v šolo.

Vodstvo šole

Nacionalno preverjanje znanja

Ob koncu 2. in 3. ocenjevalnega obdobja se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja. Cilj NPZ je pridobiti dodatne informacije o znanju učencev in to vgraditi v prizadevanje za kakovostnejše učenje in poučevanje. NPZ opravljajo:

 • vsi učenci osnovne šole v Republiki Sloveniji v 6. in 9. razredu,
 • prijavljeni učenci priseljenci iz drugih držav, ki so prvo leto vključeni v osnovno šolo v Republiki Sloveniji v 6. oz. 9. razredu.

Učenec opravlja NPZ v šoli, v katero je vključen. NPZ opravlja pisno, na isti dan ob isti uri kot ostali učenci v Republiki Sloveniji. Na isti dan učenec opravlja nacionalno preverjanje znanja le iz enega predmeta. Nacionalno preverjanje znanja pri posameznem predmetu traja najmanj 45 in največ 90 minut.

Za učence, ki se izobražujejo na domu, veljajo enaka določila glede načina in trajanja NPZ-ja kot za druge učence. Za učence s posebnimi potrebami, učence, ki so na zdravljenju v bolnišnici, ter za učence s poškodbami se trajanje izvedbe nacionalnega preverjanja lahko drugače določi z navodili za izvedbo NPZ za učence s posebnimi potrebami.

Ob koncu 2. ocenjevalnega obdobja (6. razred) se preverja znanje učencev iz:

 • slovenskega jezika –  4. 5. 2017
 • matematike – 8. 5. 2017
 • angleščine – 10. 5. 2017

Ob koncu 3. ocenjevalnega obdobja (9. razred) se preverja znanje iz:

 • slovenskega jezika – 4. 5. 2017
 • matematike – 8. 5. 2017
 • angleščine – 10. 5. 2017

Nacionalno preverjanje znanja se izvede v enem roku (ni naknadnega roka). Datume za izvedbo NPZ določi minister s šolskim koledarjem.

Koledar NPZ v šolskem letu 2016/2017 – datumi, ki jih ne smete zamuditi.

 

Pravica do vpogleda in možnost poizvedbe

Učenec, ki je opravljal NPZ, in njegovi starši imajo pravico do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse znanja praviloma v elektronski obliki, v prisotnosti učitelja na šoli in v roku, določenem s podrobnejšimi navodili o šolskem koledarju.

Učenec ima po vpogledu v ovrednotene preizkuse znanja možnost poizvedbe, s katero preveri, ali so naloge iz preizkusa znanja ovrednotene v skladu z navodili za vrednotenje.

 

 

Dosežki učencev

Dosežki učencev 6. in 9. razreda so izraženi v absolutnih in odstotnih točkah. Vpišejo se v obvestilo o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja, ki je priloga k spričevalu 6. razreda oziroma k zaključnemu spričevalu 9. razreda.

Povzeto po Pravilniku o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli.

Vse ostale informacije in zanimivosti lahko najdete tudi na spletni strani http://www.ric.si/.

 

Koordinatorica NPZ

Eva Raušl, prof

Šolsko tekmovanje iz matematike kenguru 2017

V četrtek, 16. 3. 2017, bo na šoli potekalo tekmovanje iz znanja matematike – mednarodni matematični kenguru. Pričetek tekmovanja za I. VIO je ob 11.00, učenci II. in III. VIO, pa tekmujejo ob 13. 00. Tekmovanja se lahko udeležijo le učenci, ki so vrnili podpisane prijavnice do srede, 15. 3. 2017. Vsem učencem želimo veliko uspeha pri reševanju nalog.

Aktiv matematike

Tehniški dan – 7. razred

V četrtek, 19. 1. 2017, bodo imeli učenci 7. razredov tehniški dan. Na tehniškem dnevu se bodo učenci seznanili z obdelavo podatkov. Šteli bomo okoliški promet in se naučili, kako podatke pridobljene s štetjem, anketo … ustrezno obdelamo. S tehniškim dnem bomo začeli ob 8. 30 in zaključili ob 13. 00. Učenci  s seboj prinesejo matematični zvezek in učbenik, ter svinčnik in geometrijsko orodje.

Aktiv matematike